Vilkår for våre turer

Vilkår for deltakelse på våre turer, kurs, arrangement og øvrige aktiviteter

For at vi skal gi deg den beste villmarks opplevelsen og for at du skal føle deg trygg på våre turer anbefaler vi at du leser våre vilkår, og er innforstått med at når du melder deg på tur/aktiviteter med oss har du også akseptert disse.

Påmelding

Våre turer er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre aktiviteten.  

Før du melder deg på plikter du å lese våre turbeskrivelser grundig og vurdere om du er fysisk/psykisk i stand til å delta på aktiviteten, uten belastninger for seg selv eller andre. Dersom du vet at din helsetilstand ikke er god, krever vi at du konsulterer lege og får anbefaling om deltagelse på turen du ønsker. På våre turer vil du måtte bære tungt, dette gjelder spesielt på overnattingsturer. Du må ha med deg klær/utstyr som egner seg for turen og vil på enkelte turer få utdelt ekstra fellesutstyr som også må kunne bæres. (Max. 3 kg) Våre deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger gjennom hele turen. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan vi dessverre bli nødt for å nekte deg i å delta uten at det kan kreves tilbakebetaling fra oss. Vi tar ikke ansvar for hjemreisen og du må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Som deltaker kan du gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres Rago Adventures ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

Spesielt viktig er det å legge merke til sikkerhetsutstyr som alle deltakere må ha med.

Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. 

Pris

Våre priser omfatter de ytelser som er nevnt under "Våre turer". Rago Adventures forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 10 dager før turen starter.  

Betaling

Rago Adventures kan annullere påmeldingen hvis innbetalingen ikke er på konto senest to dager før turen, med mindre kunden kan dokumentere at betaling har funnet sted innen fristen. 

Avbestilling 

Avbestilling må sendes skriftlig på e-post til post@ragoadventures.no innen 48 timer før aktiviteten, ellers anses det som "manglende frammøte".

Ved avbestilling av aktiviteter med totalbeløp over kr 2.000,- beholder arrangør uansett et adm.gebyr på kr 300,- pr deltaker.

Rago Adventures skal ved avbestilling i.h.t. nedenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av adm.gebyr) så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av deltakeren.

Avbestilling som følge av 

1. Akutt sykdom eller ulykkesskade, akutt alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer
a. påmeldte turdeltaker, hans reiseledsager eller
b. hans nærmeste familie i Norden (ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre/-barn).
2. Brann, innbrudd eller vannledningsskade i sikredes bopel, forretning eller kontor etter at forsikringen er tegnet.
Kunden må så snart som mulig etter hendelsen varsle Rago Adventures om at reisen avbestilles. Gyldig legeattest eller forsikringsbevis må sendes arrangøren så fort som mulig før beløpet kan refunderes.  Skjer ingen avbestilling og deltaker ikke møter opp, kan refusjon ikke kreves. 

Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte et aktiviteten, er Rago Adventures ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av aktivitetskostnaden. 

Avlysning av aktivitet

Rago Adventures kan avlyse en aktivitet på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få påmeldte, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne
- senest 48 timer før turen for aktiviteter med varighet på 5 dager eller mer og
- senest 24 timer før turen for aktiviteter med varighet på 3 dager eller mindre.
Avlyses en aktivitet på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 


Endringer av aktiviteten før start

Rago Adventures skal, hvis mulig, gjennomføre aktiviteten i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av vesentlige endringer i rutetider, eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre aktiviteten som planlagt. Hvis mulig skal Rago Adventures meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra aktivitetsdeltakelse. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. Dårlig værvarsel i forkant av en aktivitet defineres ikke som «Vesentlige endringer».

Endringer underveis på turen

Ansvarlig turleder/instruktør/hundefører kan gjøre endringer eller avslutte aktiviteten på grunn av force majeure, skade på aktivitetsansvarlige, ulykke eller lignende. Ved avsluttet aktivitet får deltakerne refundert den ubenyttede delen av aktivitetspakken. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. Refusjon blir sendt deltakerne etter at de har sendt inn sitt krav til Rago Adventures.

På turer gjør turleder sikkerhetsmessige vurderinger underveis, blant annet basert på vær og føre. Dette kan føre til at man kan ligge værfast eller at ruta blir lagt om. Det er noe man må påregne ved ferdsel i fjellet. Det gis ikke refusjon av innbetalt beløp ved slike endringer.

Deltakernes ansvar

Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

Turleders ansvar

På våre turer har turleder fokus på sikkerhet, førstehjelp og sikre veivalg. Vi har med førstehjelpsutstyr, GPS og annet sikkerhetsutstyr for å gjøre turen så trygg som mulig for alle våre deltakere.